valency electron

valency electron teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı