valency

valency teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valency değerlik

valency terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valency electron değerlik elektronu
valency grammar değerlik dilbilgisi