valency grammar

valency grammar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valency grammar değerlik dilbilgisi

valency grammar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valency değerlik
valency electron değerlik elektronu
case grammar durum bilgisi
categorial grammar kategorik dilbilgisi
descriptive grammar açıklayıcı dilbilgisi
montague grammar monta dilbilgisi
phrase-structure grammar öbek yapı dilbilgisi
pivot grammar pivot gramer
prescriptive grammar reçeteli gramer
stratificational grammar katmanlı dilbilgisi
systemic grammar sistemik gramer
transformational grammar dönüşümsel dilbilgisi
transformational-generative grammar dönüşümsel üretici gramer
universal grammar evrensel dilbilgisi
generative grammar üretken gramer
generative-transformational grammar üretici-dönüşümsel dilbilgisi
grammar dilbilgisi
grammar school gramer okulu
grammar-translation method dilbilgisi-çeviri yöntemi
grammar rules dil bilgisi kuralları
english grammar ingilizce dilbilgisi
grammar focus dilbilgisi odağı
grammar mistakes dilbilgisi hataları
grammar structure gramer yapısı
grammar checker dilbilgisi denetleyicisi
grammar point gramer noktası
spelling and grammar yazım ve dilbilgisi
grammar book dilbilgisi kitabı
poor grammar zayıf dilbilgisi
grammar skills dilbilgisi becerileri
spanish grammar ispanyolca gramer
grammar errors dilbilgisi hataları
correct grammar doğru dilbilgisi
bad grammar kötü dilbilgisi
grammar review gramer incelemesi
grammar reference dilbilgisi referansı
complex grammar karmaşık gramer
grammar and mechanics dilbilgisi ve mekaniği
good grammar iyi dilbilgisi
grammar exercises dilbilgisi alıştırmaları
check grammar dilbilgisini kontrol et
grammar practice dilbilgisi pratiği
core grammar çekirdek gramer
grammar patterns gramer desenleri
proper grammar düzgün dilbilgisi
grammar mechanics dilbilgisi mekaniği
grammar test dilbilgisi testi
french grammar fransızca dilbilgisi
grammar usage dilbilgisi kullanımı
grammar instruction dilbilgisi öğretimi