tack hammer

tack hammer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tack hammer çakıl çekiç