sacred college

sacred college teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacred college kutsal kolej

sacred college terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sacred heart college kutsal kalp kolej
college college alumni kolej kolej mezunları
chinese sacred lily çin kutsal zambak
sacred kutsal
sacred baboon kutsal maymun
sacred bamboo kutsal bambu
sacred cow kutsal inek
sacred heart kutsal kalp
sacred ibis mısırturnası
sacred lotus kutsal nilüfer
sacred monster kutsal canavar
sacred mushroom kutsal mantar
sacred nine kutsal dokuz
sacred order kutsal düzen
sacred roman rota kutsal roma rota
sacred site kutsal site
sacred thread kutsal iplik
sacred writ incil
sacred trust kutsal güven
sacred music kutsal müzik
sacred sites kutsal siteler
sacred ground kutsal yer
sacred groves kutsal korular
sacred duty kutsal görev
hold sacred kutsal tutmak
sacred texts kutsal metinler
sacred geometry kutsal geometri
sacred feminine kutsal kadınsı
sacred buildings kutsal binalar
held sacred kutsal tutuldu
sacred oath kutsal yemin
sacred valley kutsal vadi
sacred covenant kutsal sözleşme
sacred scripture kutsal yazı
sacred spot kutsal yer
sacred space kutsal alan
sacred art kutsal sanat
sacred word kutsal kelime
no sacred cows kutsal inekler yok
sacred history kutsal tarih
life is sacred hayat kutsaldır
sacred honor kutsal onur
sacred vessels kutsal gemiler
sacred orders kutsal emirler
most sacred en kutsal
sacred fire kutsal ateş
sacred shrine kutsal tapınak
sacred place kutsal bir yer
sacred bond kutsal bağ
sacred spring kutsal bahar