labyrinthine vein

labyrinthine vein teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinthine vein labirent damarı

labyrinthine vein terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labyrinthine labirent gibi
labyrinthine angiospasm labirent anjiyospazm
labyrinthine fluid labirent sıvısı
labyrinthine nystagmus labirent nystagmus
labyrinthine vertigo labirent vertigo
labyrinthine streets labirent sokakları
labyrinthine system labirent sistemi
labyrinthine cap labirent kapağı
labyrinthine structure labirent yapısı
labyrinthine depths labirent derinliği
accessory cephalic vein aksesuar sefalik ven
accessory hemiazygos vein aksesuar hemiazigos damarı
accessory saphenous vein aksesuar safen damarı
accessory vertebral vein aksesuar vertebral ven
accompanying vein eşlik eden ven
anal vein anal ven
angular vein açısal ven
anterior auricular vein ön kulak çevresi damarı
anterior cardiac vein kardiyak ön ven
anterior cardinal vein ön kardinal ven
anterior cerebral vein anterior serebral ven
anterior facial vein ön yüz ven
anterior intercostal vein ön interkostal ven
anterior jugular vein ön juguler ven
anterior labial vein ön labial ven
anterior scrotal vein ön skrotal ven
anterior tibial vein ön tibial ven
anterior vein of septum pellucidum septum pellusidumun ön veni
anterior vertebral vein anterior vertebral ven
appendicular vein ek ven
ascending lumbar vein artan lomber ven
axillary vein aksiller ven
azygos vein azigos veni
basal vein bazal ven
basilic vein bazilik ven
basivertebral vein basivertebral ven
blue vein mavi damar
brachial vein brakiyal ven
brachiocephalic vein brakisefali ven
bronchial vein bronşiyal ven
capillary vein kılcal damar
central vein of retina retinanın merkezi ven
central vein of suprarenal gland böbreküstü bezinin merkezi damarı
cephalic vein sefalik ven
cerebellar vein serebellar ven
ciliary vein silier ven
circumflex femoral vein sirkumfleks femoral ven
circumflex iliac vein sirkumfleks iliak ven
common basal vein ortak bazal ven
common cardinal vein ortak kardinal ven