labyrinthine fluid

labyrinthine fluid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinthine fluid labirent sıvısı

labyrinthine fluid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labyrinthine labirent gibi
labyrinthine angiospasm labirent anjiyospazm
labyrinthine nystagmus labirent nystagmus
labyrinthine vein labirent damarı
labyrinthine vertigo labirent vertigo
labyrinthine streets labirent sokakları
labyrinthine system labirent sistemi
labyrinthine cap labirent kapağı
labyrinthine structure labirent yapısı
labyrinthine depths labirent derinliği
fluid-fluid levels sıvı-sıvı seviyeleri
amber fluid sarı sıvı
amniotic fluid amniyotik sıvı
blood-cerebrospinal fluid barrier kan-beyin omurilik sıvısı bariyeri
body fluid vücut sıvısı
brake fluid fren hidroliği
cerebrospinal fluid beyin omurilik sıvısı
cerebrospinal fluid rhinorrhea beyin omurilik sıvısı rinoresi
computational fluid dynamics hesaplamalı akışkanlar dinamiği
correction fluid daksil
cutting fluid akışkanı kesmek
extracellular fluid hücre dışı sıvı
extravascular fluid ekstravasküler sıvı
fluid akışkan
fluid balance sıvı dengesi
fluid coupling sıvı bağlantısı
fluid dram sıvı dram
fluid drive sıvı tahriki
fluid dynamics akışkan dinamiği
fluid lubrication sıvı yağlama
fluid mechanics akışkanlar mekaniği
fluid mosaic model sıvı mozaik modeli
fluid ounce sıvı ons
fluid pressure sıvı basıncı
fluid-extract sıvı özüt
hydraulic fluid hidrolik sıvı
interstitial fluid interstisyel sıvı
intracellular fluid hücre içi sıvısı
lighter fluid çakmak gazı
newtonian fluid newton sıvısı
non-fluid sıvı olmayan
pleural fluid plevral sıvı
prostatic fluid prostatik sıvı
scarpa's fluid scarpa sıvısı
seminal fluid meni
serous fluid seröz sıvı
spermatic fluid meni
synovial fluid sinovyal sıvı
transcellular fluid transselüler sıvı
working fluid çalışma sıvısı