it became evident that

it became evident that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it became evident that belli oldu

it became evident that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

became evident belli oldu
it became evident belli oldu
which became evident hangi belirgin oldu
it became increasingly evident giderek daha belirgin hale geldi
this became evident bu belli oldu
the benefits became evident yararlar belirginleşti
became increasingly evident giderek daha belirgin hale geldi
it also became evident ayrıca belli oldu
became evident that belli oldu
problem became evident sorun belli oldu
became evident during sırasında belirginleşti
evident belirgin
self-evident apaçık
tamper evident kurcalama
become evident belirginleşmek
is evident belirgindir
it is evident bu bariz
it is evident that bariz olarak görülüyor ki
tamper evident seal dış müdahale kanıtı
becomes evident belirginleşir
make evident belirginleştirmek
this is evident bu belirgin
it becomes evident belirginleşir
clearly evident açıkça belli
as is evident görüldüğü gibi
was evident belirgindi
evident from dan belirgin
are evident belirgin
as evident from dan anlaşıldığı gibi
it was evident belliydi
made evident belirginleştirildi
be evident açık olmak
most evident en belirgin
clinically evident klinik olarak belirgin
this is evident from bu belirgin
tamper evident packaging kurcalama kanıtı ambalaj
we hold these truths to be self-evident bu gerçekleri açıklığa kavuşturmak için tutarız
makes evident belirginleştirir
particularly evident özellikle belirgin
it was evident that belliydi
were evident belirgindi
tamper evident closure dış müdahale açık kapatma
becoming evident belirginleşmek
tamper evident label kurcalama kanıtı etiketi
self evident truth kendini kanıtlayan gerçek
it's evident that bu açıktır
it has become evident belli oldu
is evident from dan belirgin
not evident belirgin değil
has become evident belirginleşti