it has become evident

it has become evident teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it has become evident belli oldu

it has become evident terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has become evident belirginleşti
it has become increasingly evident giderek daha belirgin hale geldi
has become increasingly evident giderek daha belirgin hale geldi
has also become evident ayrıca belirginleşti
become evident belirginleşmek
become increasingly evident giderek daha belirgin hale gelmek
may become evident belirginleşebilir
it will become evident belli olacak
had become evident belirginleşmişti
become more evident daha belirgin hale gelmek
it should become evident belirginleşmeli
will become evident belirginleşecek
become fully evident tamamen belirginleşmek
will become self-evident kendini belli edecek
symptoms become evident belirtiler belirginleşir
has been evident belli oldu
has made evident belirgin yaptı
has been especially evident özellikle belli oldu
it has been made evident belli oldu
evident belirgin
self-evident apaçık
tamper evident kurcalama
is evident belirgindir
it is evident bu bariz
it is evident that bariz olarak görülüyor ki
became evident belli oldu
tamper evident seal dış müdahale kanıtı
becomes evident belirginleşir
make evident belirginleştirmek
this is evident bu belirgin
it becomes evident belirginleşir
clearly evident açıkça belli
as is evident görüldüğü gibi
was evident belirgindi
it became evident belli oldu
evident from dan belirgin
are evident belirgin
as evident from dan anlaşıldığı gibi
it was evident belliydi
made evident belirginleştirildi
be evident açık olmak
most evident en belirgin
clinically evident klinik olarak belirgin
this is evident from bu belirgin
tamper evident packaging kurcalama kanıtı ambalaj
we hold these truths to be self-evident bu gerçekleri açıklığa kavuşturmak için tutarız
makes evident belirginleştirir
particularly evident özellikle belirgin
it was evident that belliydi
were evident belirgindi