earth-mother

earth-mother teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth-mother toprak ana

earth-mother terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mother's mother anne
your mother's mother annenin annesi
given name mother's mother adı verilen anne
mother-to-mother support anneden anneye destek
earth mother toprak ana
mother earth toprak ana
the rights of mother earth dünya ananın hakları
on mother earth ana dünyada
mother earth says dünya ana diyor
care of mother earth ana toprak bakımı
high fever of mother earth dünya ana yüksek ateşi
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
baby-mother bebek-anne
birth mother öz anne
den mother den anne
divine mother ilahi anne
foster mother üvey anne
holy mother kutsal anne
mary, the mother of jesus mary, isa'nın annesi
megaspore mother cell megaspor anne hücre
mother anne
mother carey's chicken anne karnının tavuğu
mother cell ana hücre
mother church ana kilise
mother city ana şehir
mother country anavatan
mother cyst ana kist
mother figure anne figürü
mother goddess ana tanrıça
mother goose anne kaz
mother goose rhymes anne kaz tekerlemeler
mother hen anne tavuk
mother house ana ev
mother hubbard ana hubbard
mother language ana dil
mother liquor ana likör
mother lode ana düğüm
mother nature doğa ana
mother of annesi
mother of all hepsinin annesi
mother of coal kömür anası
mother of god tanrının annesi
mother of parliaments parlamentoların annesi
mother of pearl sedef
mother of satan şeytanın annesi
mother of the chapel şapelin annesi
mother of vinegar sirke annesi
mother ship ana gemi
mother shipton ana shipton
mother spleenwort anne spleenwort