o genetic defects

o genetic defects teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o genetic defects o genetik bozukluklar

o genetic defects terimi için benzer kelimeler ve anlamları

material defects and defects of title maddi kusurlar ve unvan kusurları
genetic defects genetik bozukluklar
genetic birth defects genetik doğum kusurları
suspected of causing genetic defects genetik hasara yol açma şüphesi var
heritable genetic defects kalıtsal genetik bozukluklar
plant genetic resources under threat of genetic erosion. genetik erozyon tehlikesi altındaki bitki genetik kaynaklarını.
defects kusurlar
zero defects kusursuz
birth defects doğum kusurları
latent defects gizli kusurlar
defects liability period sorumluluk süresinde kusur
defects liability yükümlülükteki eksiklik
free from defects hatasız
neural tube defects nöral tüp defektleri
hidden defects gizli kusurlar
material defects malzeme kusurları
liability for defects kusurların sorumluluğu
free of defects hatasız
defects of title ünvanın kusurları
minor defects küçük kusurlar
congenital defects doğuştan kusurlar
defects in workmanship işçilik kusurları
defects in material and workmanship malzeme ve işçilik hataları
apparent defects belirgin kusurlar
defects in title kusurları başlığında
surface defects yüzey hataları
defects in materials malzemelerdeki kusurlar
cosmetic defects kozmetik kusurlar
notice of defects kusur bildirimi
against defects kusurlara karşı
obvious defects belirgin kusurlar
remedying defects düzelme kusurları
single gene defects tek gen kusurları
defects in materials and workmanship malzeme ve işçilik hataları
cure defects tedavi kusurları
workmanship defects işçilik hataları
physical defects fiziksel kusurlar
remedy defects çare kusurları
making good defects iyi kusurlar yapmak
structural defects yapısal kusurlar
manufacture defects üretim hataları
free from defects in material and workmanship maddi ve işçilik kusurlarından muaf
limb defects uzuv kusurları
quality defects kalite kusurları
patent defects patent hataları
failure to remedy defects kusurları gidermede başarısızlık
concealed defects gizli kusurlar
remedy of defects kusurların giderilmesi
is free from defects hatasız
for defects kusurlar için