b-cell non-hodgkin's lymphoma

b-cell non-hodgkin's lymphoma teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell non-hodgkin's lymphoma b hücreli hodgkin olmayan lenfoma

b-cell non-hodgkin's lymphoma terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-hodgkin b-cell lymphoma hodgkin olmayan b hücreli lenfoma
follicular b-cell non-hodgkin lymphoma foliküler b hücreli hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin's lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
aggressive non-hodgkin's lymphoma agresif non-hodgkin lenfoma
non-hodgkin's lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin lymphoma nhl hodgkin olmayan lenfoma nhl
hodgkin's lymphoma hodgkin lenfoma
nodular lymphocyte predominant hodgkin's lymphoma nodüler lenfosit baskın hodgkin lenfoması
hodgkin lymphoma hodgkin lenfoma
lymphocyte-predominant hodgkin lymphoma lenfosit baskın hodgkin lenfoma
large cell non hodgkin büyük hücreli olmayan domuz derisi
b-cell non hodgkin b hücreli domuz gözü olmayan
non-hodgkin non-hodgkin
non-hodgkin nhl hodgkin olmayan nhl
non-hodkin's lymphoma hodkin olmayan lenfoma
adult t-cell lymphoma yetişkin t hücreli lenfoma
large cell lymphoma büyük hücreli lenfoma
mantle cell lymphoma manto hücreli lenfoma
b-cell lymphoma b hücreli lenfoma
diffuse large b-cell lymphoma yaygın büyük hücreli lenfoma
t-cell lymphoma t hücreli lenfoma
cutaneous t-cell lymphoma kutanöz t hücreli lenfoma
peripheral t-cell lymphoma periferik t hücreli lenfoma
anaplastic large cell lymphoma anaplastik büyük hücreli lenfoma
large b-cell lymphoma büyük b hücreli lenfoma
primary cutaneous b-cell lymphoma primer kutanöz b hücreli lenfoma
diffuse large cell lymphoma yaygın büyük hücreli lenfoma
diffuse b-cell lymphoma yaygın b hücreli lenfoma
high grade b cell lymphoma yüksek dereceli b hücreli lenfoma
aggressive b-cell lymphoma agresif b hücreli lenfoma
mammalian cell mouse lymphoma memeli hücreli fare lenfoması
enteropathy-associated t-cell lymphoma enteropati ile ilişkili t hücreli lenfoma
precursor t-cell lymphoblastic lymphoma prekürsör t hücreli lenfoblastik lenfoma
cell lymphoma hücre lenfoması
subcutaneous t-cell lymphoma deri altı t hücreli lenfoma
hodgkin's disease hodgkin hastalığı
non-lymphoma olmayan lenfoma
hodgkin hodgkin
hodgkin's disease hodgkin hastalığı
hodgkin disease hodgkin hastalığı
burkitt's lymphoma burkitt lenfoma
non-squamous non-small cell lung cancer skuamöz olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanseri
burkitt lymphoma burkitt lenfoma
burkitt's lymphoma burkitt lenfoma
follicular lymphoma foliküler lenfoma
lymphoblastic lymphoma lenfoblastik lenfoma
lymphoma lenfoma
malignant lymphoma malign lenfoma
nodular lymphoma nodüler lenfoma