b-cell lymphoma

b-cell lymphoma teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell lymphoma b hücreli lenfoma

b-cell lymphoma terimi için benzer kelimeler ve anlamları

adult t-cell lymphoma yetişkin t hücreli lenfoma
large cell lymphoma büyük hücreli lenfoma
mantle cell lymphoma manto hücreli lenfoma
diffuse large b-cell lymphoma yaygın büyük hücreli lenfoma
t-cell lymphoma t hücreli lenfoma
cutaneous t-cell lymphoma kutanöz t hücreli lenfoma
peripheral t-cell lymphoma periferik t hücreli lenfoma
anaplastic large cell lymphoma anaplastik büyük hücreli lenfoma
large b-cell lymphoma büyük b hücreli lenfoma
primary cutaneous b-cell lymphoma primer kutanöz b hücreli lenfoma
diffuse large cell lymphoma yaygın büyük hücreli lenfoma
diffuse b-cell lymphoma yaygın b hücreli lenfoma
high grade b cell lymphoma yüksek dereceli b hücreli lenfoma
aggressive b-cell lymphoma agresif b hücreli lenfoma
mammalian cell mouse lymphoma memeli hücreli fare lenfoması
enteropathy-associated t-cell lymphoma enteropati ile ilişkili t hücreli lenfoma
non-hodgkin b-cell lymphoma hodgkin olmayan b hücreli lenfoma
precursor t-cell lymphoblastic lymphoma prekürsör t hücreli lenfoblastik lenfoma
cell lymphoma hücre lenfoması
b-cell non-hodgkin's lymphoma b hücreli hodgkin olmayan lenfoma
subcutaneous t-cell lymphoma deri altı t hücreli lenfoma
follicular b-cell non-hodgkin lymphoma foliküler b hücreli hodgkin olmayan lenfoma
burkitt lymphoma burkitt lenfoma
burkitt's lymphoma burkitt lenfoma
follicular lymphoma foliküler lenfoma
lymphoblastic lymphoma lenfoblastik lenfoma
lymphoma lenfoma
malignant lymphoma malign lenfoma
nodular lymphoma nodüler lenfoma
non-hodgkin's lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
poorly differentiated lymphocytic lymphoma zayıf farklılaşmış lenfositik lenfoma
non-hodgkin's lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
anaplastic lymphoma kinase anaplastik lenfoma kinazı
lymphoma cells lenfoma hücreleri
hodgkin lymphoma hodgkin lenfoma
small lymphocytic lymphoma küçük lenfositik lenfoma
mouse lymphoma assay fare lenfoma deneyi
malt lymphoma malt lenfoması
hodgkin's lymphoma hodgkin lenfoma
mouse lymphoma fare lenfoması
indolent lymphoma indolent lenfoma
primary effusion lymphoma primer efüzyon lenfoması
burkitt's lymphoma burkitt lenfoma
lymphoma cancer lenfoma kanseri
marginal zone lymphoma marjinal bölge lenfoması
low-grade lymphoma düşük dereceli lenfoma
leukemia and lymphoma society lösemi ve lenfoma topluluğu
relapsed lymphoma relaps lenfoma
splenic marginal zone lymphoma splenik marjinal bölge lenfoması