t is clear from the

t is clear from the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is clear from the t açıktır

t is clear from the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
all clear temiz
all-clear temiz
clear açık
clear and present danger açık ve mevcut tehlike
clear as a bell zil gibi
clear as crystal kristal gibi temizle
clear as mud çamur kadar temiz
clear away kaldırmak
clear cell hücreyi temizle
clear channel kanalı temizle
clear ice temizle buz
clear layer of epidermis açık epidermis tabakası
clear off defolmak
clear one's name birinin adını sil
clear out temizlemek
clear the air havayı temizle
clear the decks güverteleri temizle
clear the table masayı temizle
clear up temizlemek
clear water temiz su
clear with ile temizlemek
clear-air turbulence temiz hava türbülansı
clear-coating açık kaplama
clear-cut kesin
clear-eye açık göz
clear-eyed şundan
clear-fell clear-düştü
clear-headed zihni açık
clear-sighted keskin görüşlü
coast is clear, the sahil temiz
crystal clear, be berrak, ol
crystal-clear kristal berraklığı
free and clear özgür ve net
have a clear conscience açık bir vicdan sahibi olmak
in the clear net olarak
loud and clear yüksek sesle ve net
out of a clear blue sky açık mavi gökyüzü dışında
steer clear of sakınmak
crystal clear kristal berraklığı
make clear temizle
steer clear yönlendirmek
it is clear that belli ki
make it clear netleştir
it is clear gayet net
to be clear açık olmak gerekirse
clear customs gümrük işlemleri
become clear açık ol