t is deemed to be appropriate

t is deemed to be appropriate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is deemed to be appropriate t uygun görülüyor

t is deemed to be appropriate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

deemed appropriate uygun görülen
as deemed appropriate uygun görüldüğü şekilde
if deemed appropriate uygun görülürse
where deemed appropriate uygun görülen yerlerde
when deemed appropriate uygun görüldüğünde
is deemed appropriate uygun görülüyor
deemed to be appropriate uygun görülen
has deemed appropriate uygun gördü
was deemed appropriate uygun görüldü
as may be deemed appropriate uygun görüldüğü gibi
insurance deemed appropriate uygun görülen sigorta
be deemed appropriate uygun görülmek
he deemed appropriate uygun gördüğü
it is deemed appropriate uygun olarak kabul edilir
deemed it appropriate uygun gördü
whenever deemed appropriate uygun görüldüğü zaman
action deemed appropriate uygun görülen işlem
it was deemed appropriate uygun görüldü
were deemed appropriate uygun görüldü
otherwise deemed appropriate aksi halde uygun görülen
for any purpose deemed appropriate uygun görülen herhangi bir amaç için
deemed appropriate to attend katılmaya uygun görülen
deemed them appropriate uygun gördüler
to the extent deemed appropriate uygun görüldüğü ölçüde
they deemed appropriate uygun gördüler
it been deemed appropriate uygun görülmüştür
have been deemed appropriate uygun görülmüştür
in the manner deemed appropriate uygun görüldüğü şekilde
resolution deemed appropriate uygun görülen karar
she deemed appropriate uygun gördüğü
deemed sayılır
shall be deemed kabul edilecektir
be deemed sayılmak
is deemed sayılır
deemed necessary gerekli görülen
shall not be deemed dikkate alınmayacak
will be deemed sayılacak
are deemed sayılır
as deemed necessary gerekli görüldüğü şekilde
shall be deemed to include içerdiği kabul edilir
was deemed kabul edildi
if deemed necessary gerekli görülürse
shall be deemed to have kabul edilmiş sayılır
deemed acceptance kabul edilmiş sayılır
as deemed sanıldığı gibi
deemed cost öngörülen maliyet
deemed to have sayılan
deemed export ihracat ihracı
may be deemed sayılabilir
it is deemed sayılır