e must do a

e must do a teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e must do a e yapmalı

e must do a terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i must i must yapmalıyım yapmalıyım
must fit must match uygun olmalı uymalı
a must bir zorunluluk
if the mountain won't come to muhammad, muhammad must go to the mountain dağ muhammed’e gelmezse, muhammed dağa gitmelidir.
must şart
must- zorunluluktur-
must-have -olmalıdır
must-read -okumalı
must-see görmek gerekir
shoot, if you must, this old gray head ateş, eğer gerekirse, bu eski gri kafa
show must go on, the gösteri devam etmeli
the best of friends must part en iyi arkadaşlar ayrılmalı
the show must go on şov devam etmeli
the world must be made safe for democracy dünya demokrasi için güvenli hale getirilmeli
must be olmalıdır
must have olmalı
is a must olmalı
there must be olmalı
must have been olmuş olmalı
must not yapmamalısın
you must mecbursun
it is a must bu bir zorunluluktur
care must be taken özen gösterilmeli
a must have sahip olmalı
it must be olmalı
i must mecburum
must do yapmalı
password must contain parola içermelidir
it must be noted not alınmalı
it's a must bir zorunluluktur
i must say söylemeliyim
it must have been o olmalı
must be addressed ele alınmalı
a must see görmek gerekir
are a must bir zorunluluktur
we must yapmalıyız
must match eşleşmek zorunda
must be met karşılanmalı
must be provided sağlanmalı
must be able to gerekir
must meet tanışmalı
must comply uymalı
must be observed dikkate alınmalı
there must have been olmuş olmalı
you must provide your full name. tam adınızı sağlamanız gerekir.
must be done bitmiş olmalı
must comply with uymak zorunda
must be followed takip edilmeli
must be aware farkında olmak zorundadır
must read okumalı