quadratic residue

quadratic residue teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadratic residue ikinci dereceden kalıntı

quadratic residue terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadratic ikinci dereceden
quadratic equation ikinci dereceden denklem
quadratic form ikinci dereceden form
quadratic formula ikinci dereceden formül
quadratic curve ikinci dereceden eğri
quadratic functions ikinci dereceden fonksiyonlar
quadratic term ikinci dereceden terim
quadratic regression ikinci dereceden regresyon
quadratic polynomials ikinci dereceden polinomlar
quadratic torque ikinci dereceden tork
quadratic expression ikinci dereceden ifade
linear quadratic doğrusal ikinci dereceden
solve quadratic equations ikinci dereceden denklemleri çözebilir
mean quadratic deviation ortalama ikinci dereceden sapma
residue tortu
residue on ignition ateşleme üzerinde kalıntı
carbon residue karbon kalıntısı
residue on evaporation buharlaşma kalıntısı
gunshot residue ateşli silah kalıntısı
residue of my estate mülk kalıntısı
rest, residue and remainder dinlenme, kalıntı ve kalanlar
low residue diet düşük kalıntı diyeti
sieve residue elek kalıntısı
vacuum residue vakum kalıntısı
maximum residue limit maksimum kalıntı limiti
residue-free artık madde içermeyen
residue gas artık gaz
residue and remainder kalıntı ve kalanlar
amino acid residue amino asit kalıntısı
maximum residue level maksimum kalıntı seviyesi
sticky residue yapışkan kalıntı
oily residue yağlı kalıntı
food residue yemek artıkları
heavy residue ağır kalıntı
marker residue marker kalıntısı
dry residue kuru artık
flux residue akıntı kalıntısı
residue of estate mülk kalıntısı
residue depletion artık tükenmesi
residue management kalıntı yönetimi
ignition residue ateşleme kalıntısı
evaporation residue buharlaşma kalıntısı
shredder residue parçalayıcı kalıntısı
residue limits kalıntı limitleri
residue disposal kalıntı bertarafı
residue depletion studies kalıntı tükenme çalışmaları
leaves no residue kalıntı bırakmaz
insoluble residue çözünmeyen kalıntı
adhesive residue yapışkan kalıntı
residue and remainder of my estate mülk kalıntısı ve kalanları