quadratic formula

quadratic formula teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı