quadratic formula

quadratic formula teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadratic formula ikinci dereceden formül

quadratic formula terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadratic ikinci dereceden
quadratic equation ikinci dereceden denklem
quadratic form ikinci dereceden form
quadratic residue ikinci dereceden kalıntı
quadratic curve ikinci dereceden eğri
quadratic functions ikinci dereceden fonksiyonlar
quadratic term ikinci dereceden terim
quadratic regression ikinci dereceden regresyon
quadratic polynomials ikinci dereceden polinomlar
quadratic torque ikinci dereceden tork
quadratic expression ikinci dereceden ifade
linear quadratic doğrusal ikinci dereceden
solve quadratic equations ikinci dereceden denklemleri çözebilir
mean quadratic deviation ortalama ikinci dereceden sapma
amending formula değişiklik formülü
cauchy integral formula cauchy integral formülü
dental formula diş formülü
empirical formula ampirik formül
euler's formula euler formülü
formula formül
formula one formül bir
formula unit formül birimi
formula weight formül ağırlığı
frenet formula frenet formülü
hero's formula kahramanın formülü
kekule's formula kekule'nin formülü
kekulé formula kekulé formülü
molecular formula moleküler formül
official formula resmi formül
recursion formula özyineleme formülü
reduction formula indirgeme formülü
spacial formula uzaysal formül
stereochemical formula stereokimyasal formül
stirling's formula stirling formülü
structural formula yapısal formül
vertebral formula vertebral formül
wing formula kanat formülü
infant formula bebek maması
baby formula bebek maması
formula milk formül süt
master formula ana formül
winning formula kazanan formül
formula feeding formül besleme
batch formula toplu formül
formula-fed formül ile beslenen
milk formula süt formülü
pricing formula fiyatlandırma formülü
escalation formula tırmanma formülü
lean muscle formula yağsız kas formülü
calculation formula hesaplama formülü