quadratic equation

quadratic equation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadratic equation ikinci dereceden denklem

quadratic equation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadratic ikinci dereceden
quadratic form ikinci dereceden form
quadratic formula ikinci dereceden formül
quadratic residue ikinci dereceden kalıntı
quadratic curve ikinci dereceden eğri
quadratic functions ikinci dereceden fonksiyonlar
quadratic term ikinci dereceden terim
quadratic regression ikinci dereceden regresyon
quadratic polynomials ikinci dereceden polinomlar
quadratic torque ikinci dereceden tork
quadratic expression ikinci dereceden ifade
linear quadratic doğrusal ikinci dereceden
solve quadratic equations ikinci dereceden denklemleri çözebilir
mean quadratic deviation ortalama ikinci dereceden sapma
adjoint differential equation eşdeğer diferansiyel denklem
algebraic equation cebirsel denklem
auxiliary equation yardımcı denklem
auxiliary-equation yardımcı denklem
bernoulli equation bernoulli denklemi
characteristic equation karakteristik denklem
chebyshev equation chebyshev denklemi
chemical equation kimyasal denklem
clairaut equation clairaut denklemi
continuity equation süreklilik denklemi
de broglie equation de broglie denklemi
differential equation diferansiyel denklem
diophantine equation diophantine denklemi
einstein equation einstein denklemi
einstein's photoelectric equation einstein'ın fotoelektrik denklemi
equation denklem
equation division denklem bölümü
equation movement denklem hareketi
equation of motion hareket denklemi
equation of state devlet denklemi
equation of time zaman denklemi
heat equation ısı denklemi
hill's equation hill denklemi
hypergeometric equation hipergeometrik denklem
indeterminate equation belirsiz denklem
indicial equation endikasyon denklemi
integral equation integral denklemi
laplace equation laplace denklemi
legendre equation efsane denklemi
linear differential equation doğrusal diferansiyel denklem
linear equation doğrusal denklem
mass-energy equation kütle-enerji denklemi
non-equation olmayan denklem
ordinary differential equation adi diferansiyel denklem
parametric equation parametrik denklem
partial differential equation kısmi diferansiyel denklem