vagal attack

vagal attack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagal attack vagal atak

vagal attack terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagal vagus
vagal block vagal blok
vagal trunk vagal gövde
vagal nerve vagal sinir
vagal maneuvers vagal manevraları
vagal nerve stimulator vagal sinir stimülatörü
vagal reaction vagal reaksiyon
vagal stimulation vagal stimülasyon
vagal reflex vagal refleks
vagal nerve stimulation vagal sinir stimülasyonu
vagal faintness vagal solukluk
via vagal vagal ile
you must not attack our site via a denial-of-service attack hizmet reddi saldırısı ile sitemize saldırmamalısınız
angle of attack saldırı açısı
anxiety-attack panik atak
attack saldırı
attack ad saldırı reklamı
attack dog saldırı köpeği
attack rate saldırı oranı
banzai attack banzai saldırısı
brute-force attack kaba kuvvet saldırısı
denial-of-service attack hizmeti engelleme saldırısı
dictionary attack sözlük saldırısı
heart attack kalp krizi
impingement attack sıkışma saldırısı
panic attack panik atak
transient ischemic attack geçici iskemik atak
vasovagal attack vazovagal atak
under attack saldırı altında
come under attack saldırıya uğramak
terrorist attack terör saldırısı
bomb attack bombalı saldırı
transient ischaemic attack geçici iskemik atak
word attack kelime saldırısı
chemical attack kimyasal saldırı
sneak attack yılan saldırısı
brain attack beyin krizi
denial of service attack hizmeti engelleme saldırısı
arson attack kundaklama saldırısı
fever attack ateş krizi
drone attack drone saldırısı
came under attack saldırıya uğradı
launch an attack saldırı başlatmak
massive heart attack büyük kalp krizi
collateral attack yardımcı saldırı
all-out attack all-out saldırısı
asthma attack astım krizi
line of attack saldırı hattı
heart attack and stroke kalp krizi ve inme
rocket attack roket saldırısı