vagal block

vagal block teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagal block vagal blok

vagal block terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagal vagus
vagal attack vagal atak
vagal trunk vagal gövde
vagal nerve vagal sinir
vagal maneuvers vagal manevraları
vagal nerve stimulator vagal sinir stimülatörü
vagal reaction vagal reaksiyon
vagal stimulation vagal stimülasyon
vagal reflex vagal refleks
vagal nerve stimulation vagal sinir stimülasyonu
vagal faintness vagal solukluk
via vagal vagal ile
on a block-by-block basis blok bazında
anterograde block anterograd blok
atrioventricular block atriyoventriküler blok
auction block açık artırma bloğu
battle-axe block savaş baltası bloğu
bee block arı bloğu
block blok
block and tackle palanga takımı
block anesthesia blok anestezi
block association blok birliği
block booking blok rezervasyonu
block capital blok sermaye
block caving blok mağaracılık
block chord blok akoru
block coal blok kömür
block coefficient blok katsayısı
block diagram blok şeması
block faulting blok arızası
block front ön bloğu
block grant blok hibe
block heater blok ısıtıcı
block house blok ev
block in engellemek
block island block island
block lava lav taşı
block letter blok mektubu
block line blok satırı
block mast blok direk
block mountain block mountain
block out engellemek
block parent program of canada kanada kanala ana programı
block party blok parti
block plane blok düzlemi
block print blok yazdırma
block printing blok baskısı
block release blok açma
block sampling blok örneklemesi
block signal blok sinyali