vagal trunk

vagal trunk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagal trunk vagal gövde

vagal trunk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagal vagus
vagal attack vagal atak
vagal block vagal blok
vagal nerve vagal sinir
vagal maneuvers vagal manevraları
vagal nerve stimulator vagal sinir stimülatörü
vagal reaction vagal reaksiyon
vagal stimulation vagal stimülasyon
vagal reflex vagal refleks
vagal nerve stimulation vagal sinir stimülasyonu
vagal faintness vagal solukluk
via vagal vagal ile
bathing trunk nevus banyo treni nevusu
brachiocephalic trunk brakisefali gövde
celiac trunk çölyak gövdesi
elephant's-trunk snake fil & # x27; s gövdesi yılanı
nerve trunk sinir gövdesi
pulmonary trunk akciğer gövdesi
saratoga trunk saratoga trunk
steamer trunk gemi gövdesi
subscriber trunk dialling abone trunk araması
sympathetic trunk sempatik sandık
thyrocervical trunk tirokervikal gövde
trunk gövde
trunk cabin bagaj bölmesi
trunk call ana arama
trunk curl gövde kıvrılması
trunk engine ana motor
trunk hose kısa bol pantolon
trunk line ana hat
trunk piston ana piston
trunk road anayol
trunk show ana şov
wardrobe trunk dolap gövdesi
ganglion of sympathetic trunk sempatik bagajın ganglionu
trunk lid bagaj kapağı
tree trunk ağaç gövdesi
car trunk araba bagajı
trunk cable ana kablo
trunk release bagaj açma
elephant trunk fil hortumu
trunk of the car arabanın gövdesi
upper trunk üst gövde
trunk port ana bağlantı noktası
trunk or treat gövde veya tedavi
lymphatic trunk lenfatik gövde
trunk sewer kanalizasyon
trunk muscles gövde kasları
main trunk ana sandık
cable trunk kablo kanalı