ultimate-stress

ultimate-stress teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimate-stress nihai stres

ultimate-stress terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ultimate stress nihai stres
ultimate tensile stress nihai gerilme gerilmesi
financial stress stress finansal stres stresi
ultimate nihai
ultimate constituent nihai bileşen
ultimate strength nihai güç
ultimate goal nihai amaç
ultimate parent company nihai ana şirket
ultimate responsibility nihai sorumluluk
ultimate holding company ustduzey holding sirketi
ultimate experience nihai deneyim
ultimate aim nihai amaç
ultimate parent nihai ebeveyn
ultimate tensile strength nihai çekme dayanımı
ultimate beneficial owner nihai fayda sahibi
ultimate objective nihai amaç
ultimate purpose nihai amaç
ultimate control nihai kontrol
ultimate solution nihai çözüm
ultimate destination nihai varış yeri
ultimate success nihai başarı
ultimate performance nihai performans
ultimate authority nihai otorite
ultimate owner nihai sahip
ultimate fighting championship ufc
ultimate outcome nihai sonuç
ultimate challenge nihai meydan okuma
ultimate frisbee nihai frizbi
ultimate protection nihai koruma
ultimate elongation nihai uzama
ultimate power nihai güç
ultimate test nihai test
ultimate shareholder nihai hissedar
ultimate beneficiary nihai yararlanıcı
ultimate source nihai kaynak
ultimate prize nihai ödül
ultimate consignee nihai alıcı
ultimate value nihai değer
ultimate expression nihai ifade
ultimate load nihai yük
ultimate sacrifice nihai fedakarlık
ultimate recovery nihai kurtarma
ultimate luxury nihai lüks
ultimate reality nihai gerçeklik
is the ultimate nihai
ultimate benefit nihai fayda
ultimate limit state nihai limit durumu
ultimate truth kesin gerçek
ultimate failure nihai başarısızlık
ultimate consumer nihai tüketici