ultimate strength

ultimate strength teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimate strength nihai güç