ultimate constituent

ultimate constituent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimate constituent nihai bileşen

ultimate constituent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

constituent kurucu
constituent assembly kurucu meclis
constituent structure kurucu yapı
immediate constituent acil kurucu
non-constituent olmayan kurucu
constituent parts oluşturan parçalar
constituent documents kurucu belgeler
constituent elements kurucu unsurlar
constituent corporation kurucu şirket
constituent groups kurucu gruplar
constituent services kurucu hizmetler
constituent components bileşen bileşenleri
constituent company kurucu şirket
major constituent ana bileşen
constituent materials oluşturan malzemeler
constituent countries kurucu ülkeler
constituent members kurucu üyeler
constituent entities kurucu varlıklar
constituent bodies kurucu organlar
constituent companies kurucu şirketler
constituent unit kurucu birim
food constituent gıda kurucu
constituent college kurucu kolej
national constituent assembly ulusal kurucu meclis
constituent meeting kurucu toplantı
constituent act kurucu kanun
constituent country kurucu ülke
constituent instrument kurucu araç
constituent outreach kurucu sosyal yardım
constituent entity kurucu varlık
constituent base kurucu taban
constituent parties kurucu partiler
constituent assemblies kurucu meclisler
constituent power kurucu güç
constituent organizations kurucu örgütler
mono-constituent substance tek bileşenli madde
constituent states kurucu devletler
constituent amino acids kurucu amino asitler
constituent relations kurucu ilişkiler
constituent activities kurucu faaliyetler
constituent partners kurucu ortaklar
constituent concentrations bileşen konsantrasyonları
poison constituent zehir oluşturan
constituent convention kurucu sözleşme
constituent departments kurucu bölümler
a constituent of mine benim bir kurucum
constituent interests kurucu çıkarlar
constituent agreement kurucu anlaşma
a constituent bir kurucu
constituent affairs kurucu ilişkiler