ugly duckling

ugly duckling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı