ugly american

ugly american teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugly american çirkin amerikalı

ugly american terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the ugly american çirkin amerikalı
plug-ugly plug-çirkin
rear its ugly head çirkin kafasını arka
the ugly duckling çirkin ördek yavrusu
ugly çirkin
ugly as sin günah kadar çirkin
ugly customer çirkin müşteri
ugly duckling çirkin ördek yavrusu
ugly truth acı gerçek
ugly mug çirkin kupa
i'm ugly çirkinim
ugly side çirkin tarafı
get ugly çirkinleşmek
plain ugly sade çirkin
ugly face çirkin yüz
ugly head çirkin kafa
turn ugly çirkin olmak
coyote ugly çakal çirkin
downright ugly düpedüz çirkin
ugly reality çirkin gerçeklik
turned ugly çirkin döndü
ugly sister çirkin kız kardeş
more ugly daha çirkin
reared its ugly head çirkin kafasını yetiştirdi
raise its ugly head çirkin kafasını kaldır
ugly day çirkin gün
ugly girl çirkin kız
ugly looking çirkin görünümlü
as ugly as kadar çirkin
ugly thing çirkin şey
i look ugly çirkin görünüyorum
an ugly çirkin
rear their ugly head onların çirkin kafa arka
i am ugly ben çirkinim
ugly beauty çirkin güzellik
the bad and the ugly kötü ve çirkin
become ugly çirkinleşmek
ugly man çirkin adam
winning ugly çirkin kazanmak
rather ugly oldukça çirkin
ugly building çirkin yapı
how ugly ne kadar çirkin
ugly woman çirkin kadın
ugly mess çirkin karışıklık
ugly looks çirkin görünüyor
you ugly sen çirkinsin
looks ugly çirkin görünüyor
ugly city çirkin şehir
too ugly çok çirkin
ugly picture çirkin resim