was immediately clear

was immediately clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
was immediately clear hemen belli oldu

was immediately clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

immediately clear hemen temizle
it was not immediately clear hemen belli değildi
t is immediately clear that t hemen açıktır
it is not immediately clear hemen belli değil
was not immediately clear hemen belli değildi
problem immediately clear derhal sorunu temizle
it was immediately clear hemen belli oldu
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
immediately hemen
effective immediately hemen etkili
immediately after hemen sonra
immediately preceding hemen önceki
immediately following hemen sonra
immediately prior hemen önce
immediately before hemen önce
immediately upon derhal
immediately available hemen mümkün
immediately due and payable derhal ödenecek ve ödenecek
almost immediately neredeyse hemen
immediately apparent hemen görünür
immediately adjacent hemen bitişik
immediately above hemen yukarıda
immediately afterwards hemen sonrasında
immediately below hemen altında
immediately due hemen nedeniyle
available immediately hemen kullanılabilir
immediately obvious apaçık belli
immediately thereafter hemen ardından
due immediately acilen
immediately surrounding hemen çevreleyen
immediately upon receipt alındıktan hemen sonra
more immediately hemen daha
immediately dangerous to life and health hayat ve sağlık için derhal tehlikeli
most immediately hemen
immediately dangerous to life or health hayat veya sağlık için hemen tehlikeli
is effective immediately hemen etkilidir
immediately preceding sentence hemen önceki cümle
serve immediately derhal görev yap
immediately dangerous hemen tehlikeli
immediately on demand hemen talep üzerine
immediately terminate hemen sonlandır
become immediately due hemen doğmak
immediately succeeding hemen başarılı
become immediately due and payable hemen ödenmesi ve ödenmesi
immediately visible hemen görünür
starting immediately hemen başlayarak
immediately followed by hemen ardından
beginning immediately hemen başlamak