racial

racial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racial ırk

racial terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anti-racial anti-ırk
commission for racial equality ırk eşitliği komisyonu
congress on racial equality ırk eşitliği kongresi
post-racial post-ırk
racial memory ırksal hafıza
racial profiling ırksal profilleme
racial unconscious ırkçı bilinçsiz
racial background ırksal arka plan
racial slur ırksal bulamaç
racial bias irk önyargısı
racial discrimination ırkçılık
racial segregation ırk ayrılığı
racial tension ırksal gerilim
racial hatred ırksal nefret
racial abuse ırk kötüye kullanımı
racial origin ırksal köken
racial harassment ırk tacizi
racial equality ırksal eşitlik
racial group ırksal grup
racial equality directive ırk eşitliği yönergesi
racial lines ırk çizgileri
racial disparities ırksal eşitsizlik
racial prejudice ırkçı önyargı
committee on the elimination of racial discrimination ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi
racial epithets ırk epitelleri
old racial eski ırksal
racial profile ırk profili
racial minorities ırksal azınlıklar
racial harmony etnik ahenk
racial divide ırk bölünmesi
racial makeup ırksal makyaj
racial stock ırksal hisse senedi
non-racial olmayan ırk
racial wounds ırk yaraları
racial grounds ırksal zemin
along racial lines ırk çizgileri boyunca
racial inequality ırksal eşitsizlik
racial disparity ırksal eşitsizlik
racial diversity ırk çeşitliliği
incitement to racial hatred ırkçı nefreti teşvik etme
racial awareness ırk bilinci
inciting racial hatred ırkçı nefreti kışkırtmak
racial mixing ırksal karışım
mixed racial background karışık ırk arka plan
racial or ethnic origin ırksal veya etnik köken
racial justice ırksal adalet
racial injustice ırk adaletsizliği
racial minority ırksal azınlık
racial gap ırksal boşluk
racial oppression ırk baskısı