racial profiling

racial profiling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racial profiling ırksal profilleme

racial profiling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ethnic or racial profiling etnik veya ırksal profilleme
over racial profiling ırksal profil oluşturma
rampant racial profiling yaygın ırksal profilleme
racial or ethnic profiling ırksal veya etnik profil
profiling profilleme
gender-profiling cinsiyete profilleme
customer profiling müşteri profili
risk profiling risk profili oluşturma
data profiling veri profili
gene expression profiling gen ekspresyonu profili
dna profiling dna profilleme
ethnic profiling etnik profil
profiling system profil sistemi
user profiling kullanıcı profili
expression profiling ifade profili
genetic profiling genetik profilleme
temperature profiling sıcaklık profili
job profiling iş profili oluşturma
personality profiling kişilik profili
profiling activities profil oluşturma faaliyetleri
profiling process profil oluşturma işlemi
metabolic profiling metabolik profilleme
patient profiling hasta profili
drug profiling ilaç profili
depth profiling derinlik profili
criminal profiling suç profili oluşturma
registration and profiling kayıt ve profil oluşturma
profiling machine profil makinesi
sub-bottom profiling alt-alt profilleme
load profiling yük profili
client profiling müşteri profili
demographic profiling demografik profil oluşturma
psychological profiling psikolojik profil oluşturma
profiling techniques profil teknikleri
profiling technology profil teknolojisi
surface profiling yüzey profili
gene profiling gen profili
social profiling sosyal profil
behavioral profiling davranışsal profilleme
edge profiling kenar profili
profiling purposes profil oluşturma amaçları
company profiling şirket profili
code profiling kod profili oluşturma
profiling information profil bilgileri
transcriptional profiling transkripsiyonel profilleme
passenger profiling yolcu profili
brand profiling marka profili oluşturma
nutrient profiling besin profili
market profiling pazar profili oluşturma
profiling study profil çalışması