racial unconscious

racial unconscious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racial unconscious ırkçı bilinçsiz

racial unconscious terimi için benzer kelimeler ve anlamları

collective unconscious toplu bilinçdışı
unconscious bilinçsiz
unconscious bias bilinçsiz önyargı
become unconscious bilinçsiz olmak
unconscious mind bilinçsiz akıl
never give anything by mouth to an unconscious person bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin
knocked unconscious bilinçsiz çaldı
rendered unconscious bilinçsiz hale getirilmiş
permanently unconscious sürekli bilinçsiz
unconscious person bilinçsiz insan
to be unconscious bilinçsiz olmak
he was unconscious bilinçsizdi
do not give anything by mouth to an unconscious person baygın bir kişiye ağızdan bir şey vermeyin
becomes unconscious bilinçsizleşir
unconscious world bilinçsiz dünya
if unconscious, place in recovery position and get medical a baygın ise, kurtarma pozisyonunda yerleştirin ve tıbbi yardım al
largely unconscious büyük ölçüde bilinçsiz
unconscious state bilinçsiz devlet
i was unconscious bilinçsizdim
is unconscious bilinçsiz
in an unconscious way bilinçsiz bir şekilde
if unconscious bilinçsiz ise
fell unconscious bilinçsiz düştü
became unconscious bilinçsiz oldu
unconscious patients bilinçsiz hastalar
unconscious and unresponsive bilinçsiz ve tepkisiz
almost unconscious neredeyse bilinçsiz
unconscious thought bilinçsiz düşünce
if unconscious, place in baygın ise,
unconscious language bilinçdışı dil
conscious and unconscious bilinçli ve bilinçsiz
make you unconscious seni bilinçsiz kılmak
unconscious motivation bilinçsiz motivasyon
unconscious forces bilinçdışı kuvvetler
unconscious victim bilinçsiz kurban
wholly unconscious tamamen bilinçsiz
unconscious needs bilinçsiz ihtiyaçlar
beaten unconscious bilinçsiz dövülmüş
unconscious habit bilinçsiz alışkanlık
beat unconscious bilinçsiz atmak
conscious and unconscious mind bilinçli ve bilinçsiz zihin
unconscious knowledge bilinçsiz bilgi
unconscious level bilinçsiz seviye
in an unconscious manner bilinçsiz bir şekilde
i become unconscious bilinçsiz oluyorum
unconscious self bilinçsiz öz
knocked him unconscious bilinçsizce çaldı
was unconscious bilinçsizdi
remained unconscious bilinçsiz kaldı
o permanently unconscious o sürekli bilinçsiz