raccoon eyes

raccoon eyes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
raccoon eyes rakun gözleri

raccoon eyes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the eyes of a raccoon rakun gözleri
raccoon rakun
raccoon dog rakun köpeği
raccoon river rakun nehri
crab-eating raccoon yengeç yiyen rakun
like a raccoon rakun gibi
a raccoon. rakun.
deer, raccoon geyik, rakun
all eyes tüm gözler
baby-blue-eyes bebek mavisi-gözler
big eyes büyük gözler
clap eyes on alkışlamak
close one's eyes to gözünü kapatmak
conjugate deviation of eyes gözlerin eşlenik sapması
crossed eyes çapraz gözler
cry one's eyes out birinin gözünü ağlat
don't fire until you see the whites of their eyes gözlerinin beyazlarını görene kadar ateş etmeyin
drink to me only with thine eyes bana sadece gözlerinle iç
easy on the eyes gözleri kolay
eyes gözleri
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
eyes front gözler ön
eyes in the back of one's head, have birinin kafasının arkasındaki gözleri
eyes left kalan gözler
eyes only sadece gözler
eyes open, with gözler açık
eyes right gözler doğru
eyes-only sadece gözler
feast one's eyes on gözünü baymak
four-eyes dört göz
have eyes only for sadece gözlere sahip olmak
hit between the eyes gözler arasında vurmak
in one's eyes birinin gözünde
keep one's eyes open gözlerini açık tut
lay eyes on gözünü dikmek
make eyes at gözünü dikmek
mine eyes have seen the glory of the coming of the lord benim gözlerin efendinin geleceği görkemini gördü
open one's eyes birinin gözünü aç
pull the wool over someone's eyes yünü birinin gözünün üzerine çekmek
roll one's eyes gözünü yuvarlamak
run one's eyes over gözünü kamaştırmak
set eyes on gözler üzerinde
sheep's eyes koyun gözleri
shut one's eyes to gözünü kapatmak
sight for sore eyes, a ağrılı gözler için görme, bir
snake eyes yılan gözlü
stars in one's eyes, have birinin gözünde yıldız var
telescope eyes teleskop gözler
throw dust in someone's eyes birinin gözüne toz atmak
with eyes open gözleri açıkken