pack-rat

pack-rat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı