lab rat

lab rat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı