naked mole rat

naked mole rat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naked mole rat çıplak köstebek sıçan

naked mole rat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mole-mole ratio mol-mol oranı
a new mole that grows near an existing mole mevcut bir köstebeğin yakınında büyüyen yeni bir köstebek
mole that grows near an existing mole mevcut bir köstebeğin yakınında büyüyen köstebek
mole rat kör fare
rat-a-rat rat-sıçan
breus mole cins köstebek
brewer's mole brewer'ın köstebeği
hairy mole kıllı köstebek
hairy-tailed mole kıllı kuyruklu köstebek
hydatidiform mole hidatidiform mol
make a mountain out of a mole-hill köstebek yuvasından bir dağ yap
marsupial mole keseli köstebek
mole köstebek
mole crab köstebek yengeç
mole cricket köstebek kriket
mole drain köstebek tahliye
mole fraction mol oranı
mole mapping köstebek haritalama
mole plow köstebek pulluk
mole run köstebek koşusu
mole salamander köstebek semender
shrew mole faresi köstebek
star-nosed mole yıldız burunlu köstebek
golden mole altın köstebek
mole poblano köstebek poblano
mole ratio mol oranı
whack-a-mole saçma-a-mol
mole percent yüzde köstebek
mole grips köstebek sapları
a mole bir köstebek
mole people köstebek insanlar
mole sauce köstebek sosu
changing mole köstebek değiştirme
mole change köstebek değişimi
chicken mole soslu tavuk yemeği
mole removal köstebek kaldırma
mole animal köstebek hayvanı
mole wrench köstebek anahtarı
mole percentage mol yüzdesi
invasive mole istilacı köstebek
removal of a mole bir köstebek kaldırılması
i have a mole bir köstebek var
mole drains köstebek sifonları
fox and mole tilki ve köstebek
mexican mole meksika köstebeği
remove a mole köstebek çıkarmak
who is the mole köstebek kim
mole basis köstebek temeli
mole control köstebek kontrolü
mole industrial köstebek sanayi