macartney rose

macartney rose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı