pacific rose

pacific rose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific rose pasifik gül