laboratory school

laboratory school teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboratory school laboratuvar okulu

laboratory school terimi için benzer kelimeler ve anlamları

school laboratory okul laboratuvarı
middle school high school orta okul lise
from school to school okuldan okula
in-school and after-school okul içi ve okul sonrası
on a school by school basis okul bazında okul bazında
high school school teacher lise öğretmeni
your school school okul okulun
on school by school basis okul bazında okul bazında
a school official is a person employed by the school okul görevlisi okul tarafından istihdam edilen kişidir
pre-school-and-elementary-school children okul öncesi ve ilkokul çocukları
school-by-school basis okul bazında
pre-school and school okul öncesi ve okul
middle school and junior high school ortaokul ve ortaokul
high school, middle school lise, ortaokul
inter-laboratory laboratuvarlar arası
laboratory laboratuvar
laboratory diagnosis laboratuvar tanı
language laboratory dil laboratuvarı
national physical laboratory ulusal fiziksel laboratuvar
testing laboratory test laboratuvarı
laboratory testing laboratuvar testi
laboratory tests laboratuvar testleri
venereal disease research laboratory zührevi hastalıklar araştırma laboratuvarı
laboratory bench laboratuvar tezgahı
laboratory work laboratuvar işi
laboratory data laboratuvar verileri
laboratory medicine laboratuvar tıbbı
laboratory abnormalities laboratuvar anormallikleri
good laboratory practice iyi laboratuar uygulaması
laboratory equipment laboratuvar malzemesi
contract laboratory sözleşmeli laboratuvar
laboratory technician laboratuvar teknisyeni
laboratory studies laboratuvar çalışmaları
laboratory research laboratuvar araştırması
laboratory values laboratuvar değerleri
laboratory setting laboratuvar ayarı
laboratory notebook laboratuvar defteri
test laboratory test laboratuvarı
laboratory facilities laboratuvar tesisleri
laboratory scale laboratuvar ölçeği
research laboratory araştırma laboratuvarı
laboratory manager laboratuvar yöneticisi
core laboratory çekirdek laboratuvar
laboratory findings laboratuvar bulguları
performing laboratory laboratuvar gerçekleştirme
laboratory coat laboratuvar önlüğü
clinical laboratory improvement amendments klinik laboratuvar iyileştirme değişiklikleri
crime laboratory suç laboratuvarı
jet propulsion laboratory jet tahrik laboratuvarı
laboratory conditions laboratuvar şartları