laboratory

laboratory teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboratory laboratuvar

laboratory terimi için benzer kelimeler ve anlamları

inter-laboratory laboratuvarlar arası
laboratory diagnosis laboratuvar tanı
laboratory school laboratuvar okulu
language laboratory dil laboratuvarı
national physical laboratory ulusal fiziksel laboratuvar
testing laboratory test laboratuvarı
laboratory testing laboratuvar testi
laboratory tests laboratuvar testleri
venereal disease research laboratory zührevi hastalıklar araştırma laboratuvarı
laboratory bench laboratuvar tezgahı
laboratory work laboratuvar işi
laboratory data laboratuvar verileri
laboratory medicine laboratuvar tıbbı
laboratory abnormalities laboratuvar anormallikleri
good laboratory practice iyi laboratuar uygulaması
laboratory equipment laboratuvar malzemesi
contract laboratory sözleşmeli laboratuvar
laboratory technician laboratuvar teknisyeni
laboratory studies laboratuvar çalışmaları
laboratory research laboratuvar araştırması
laboratory values laboratuvar değerleri
laboratory setting laboratuvar ayarı
laboratory notebook laboratuvar defteri
test laboratory test laboratuvarı
laboratory facilities laboratuvar tesisleri
laboratory scale laboratuvar ölçeği
research laboratory araştırma laboratuvarı
laboratory manager laboratuvar yöneticisi
core laboratory çekirdek laboratuvar
laboratory findings laboratuvar bulguları
performing laboratory laboratuvar gerçekleştirme
laboratory coat laboratuvar önlüğü
clinical laboratory improvement amendments klinik laboratuvar iyileştirme değişiklikleri
crime laboratory suç laboratuvarı
jet propulsion laboratory jet tahrik laboratuvarı
laboratory conditions laboratuvar şartları
underwriters laboratory sigorta şirketi laboratuvar
laboratory environment laboratuvar ortamı
laboratory assistant laboratuvar asistanı
laboratory information management system laboratuvar bilgi yönetim sistemi
laboratory monitoring laboratuvar izleme
laboratory report laboratuvar raporu
laboratory management laboratuvar yönetimi
laboratory evaluation laboratuvar değerlendirmesi
laboratory information system laboratuvar bilgi sistemi
laboratory services laboratuvar hizmetleri
laboratory measurements laboratuvar ölçümleri
laboratory investigation laboratuvar araştırması
wet laboratory ıslak laboratuvar
laboratory science laboratuvar bilimi