laboratory diagnosis

laboratory diagnosis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboratory diagnosis laboratuvar tanı

laboratory diagnosis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

laboratory-confirmed diagnosis laboratuvar onaylı teşhis
clinical diagnosis klinik tanı
diagnosis teşhis
diagnosis by exclusion dışlama ile tanı
diagnosis's tanı ve # x27 s
differential diagnosis ayırıcı tanı
fetal diagnosis fetal tanı
physical diagnosis fiziksel tanı
pre-implantation diagnosis implantasyon öncesi tanı
self-diagnosis kendi kendine teşhis
early diagnosis erken teşhis
primary diagnosis primer tanı
accurate diagnosis doğru tanı
make a diagnosis tanı koymak
discharge diagnosis akıntı teşhisi
fault diagnosis hata teşhisi
dual diagnosis çift tanı
medical diagnosis tıbbi teşhis
presumptive diagnosis varsayımsal tanı
prompt diagnosis hızlı tanı
at diagnosis teşhiste
earlier diagnosis erken tanı
working diagnosis çalışma teşhisi
missed diagnosis cevapsız tanı
diagnosis related groups tanı ile ilgili gruplar
definite diagnosis kesin tanı
remote diagnosis uzaktan tanı
current diagnosis güncel tanı
preimplantation genetic diagnosis preimplantasyon genetik tanı
delayed diagnosis gecikmiş tanı
initial diagnosis ilk tanı
suspected diagnosis şüpheli tanı
cancer diagnosis kanser teşhisi
diagnosis and management tanı ve yönetim
upon diagnosis teşhis üzerine
diagnosis and treatment teşhis ve tedavi
final diagnosis son teşhis
for diagnosis tanı için
lifetime diagnosis ömür boyu tanı
firm diagnosis kesin tanı
prenatal diagnosis doğum öncesi tanı
disease diagnosis hastalık teşhisi
timely diagnosis zamanında tanı
admitting diagnosis tanı koymak
further diagnosis ileri tanı
diagnosis report tanı raporu
tentative diagnosis geçici teşhis
diagnosis of exclusion dışlama tanısı
screening and diagnosis tarama ve tanı
imaging diagnosis görüntüleme tanı