bir miktar

bir miktar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir miktar a certain amount

bir miktar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

miktar, miktar, miktar to amount, amounted, amounted
miktar ve miktar amount and quantity
miktar ve miktar quantity and amount
miktar veya miktar quantity or amount
miktar x miktar quantity x amount
asla bir şey için bir miktar never amount to anything
bir yerde bir miktar ihlal bulacağından emin olacaklardı. they would be sure to find some infringement somewhere.
adil bir miktar a fair amount
belirli bir miktar certain amount
herhangi bir miktar any amount
bir miktar in an amount
küçük bir miktar a small amount
bir miktar para a sum of money
bir miktar at a number of
önemli bir miktar a significant amount
bir miktar a quantity of
iyi bir miktar a good amount
böyle bir miktar such an amount
ödenmesi gereken herhangi bir miktar any amount due
belirlenmiş bir miktar a set amount
bir miktar ertelemek set off an amount
ılımlı bir miktar a moderate amount
bir miktar some amount
bir miktar by some margin
herhangi bir miktar any sum
bir miktar by an amount
bir kereye mahsus miktar one-off amount
düz bir miktar a flat amount
bir miktar para an amount of money
bir miktar sal a raft of measures
herhangi bir miktar any and all amounts
sabit bir miktar a fixed amount
bir miktar a modicum of
ödenmesi gereken herhangi bir miktar any amounts due
artan bir miktar an increasing amount
daha büyük bir miktar a greater amount
düzenli bir miktar a tidy sum
bir miktar borç vermek to credit an amount
ödenen herhangi bir miktar any amounts so paid
ihmal edilebilir bir miktar a negligible amount
ödenecek herhangi bir miktar any amount payable
böyle bir miktar such a quantity
burada bir miktar here's some
bir miktar ilgi of some interest
başka bir miktar a further amount
makul bir miktar a reasonable amount
bir miktar a umber of
büyük bir miktar a big quantity
böyle bir miktar any such amount
götürü bir miktar için for a lump sum