a fair amount

a fair amount teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a fair amount adil bir miktar

a fair amount terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fair's fair dürüst adil
fair amount makul miktarda
fair amount of time makul zaman
fair amount of money makul miktarda para
a fair amount of money adil bir miktar para
a fair amount of time adil bir süre
a fair amount of attention adil bir dikkat
are measured at the lower of carrying amount and fair defter değerinden düşük olanı ile ölçülürler
fair amount of competition adil rekabet miktarı
fair amount of attention adil dikkat
the amount of change in the fair value gerçeğe uygun değerde değişme miktarı
a fair amount of responsibility adil bir sorumluluk
fair amount of rain uygun miktarda yağmur
fair amount of preparation adil hazırlık miktarı
there has been a fair amount adil bir miktar olmuştur
fair amount of timing gerçeğe uygun zamanlama
without a fair amount adil bir miktar olmadan
all's fair in love and war hepsi aşk ve savaşta adil
county fair ilçe fuarı
donnybrook fair donnybrook fair
fair adil
fair and square adil ve kare
fair ball adil top
fair catch adil av
fair copy adil kopya
fair deal adil anlaşma
fair dinkum fair dinkum
fair employment adil istihdam
fair enough yeterince adil
fair game adil oyun
fair housing adil konut
fair isle fair isle
fair lawn fair lawn
fair list fuar listesi
fair market price adil piyasa fiyatı
fair oaks fair oaks
fair play adil oyun
fair rent adil kira
fair sex adil seks
fair shake adil sallama
fair shake, a adil sallamak, bir
fair territory adil bölge
fair to middling orta halli
fair use adil kullanım
fair-haired sarışın
fair-haired boy sarışın çocuk
fair-minded adil
fair-spoken adil-sözlü
fair-trade ticaret fuarı
fair-trade agreement adil ticaret anlaşması