factitious disorder

factitious disorder teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factitious disorder veraset bozukluğu

factitious disorder terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a patient with factitious disorder yapay bozukluğu olan bir hasta
factitious yapay
factitious fever gerçekçi ateş
21. factitious disorders- 21. sahte hastalıklar-
acute brain disorder akut beyin bozukluğu
acute neuropsychologic disorder akut nöropsikolojik bozukluk
acute stress disorder akut stres bozukluğu
adjustment disorder uyum bozukluğu
affective disorder duygusal bozukluk
antisocial personality disorder antisosyal kişilik bozukluğu
anxiety disorder anksiyete bozukluğu
attachment disorder bağlanma bozukluğu
attention deficit disorder dikkat eksikliği düzensizliği
attention deficit hyperactivity disorder dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
autism spectrum disorder otizm spektrum bozukluğu
autistic-spectrum disorder otistik spektrum bozukluğu
behavior disorder davranış bozukluğu
binge eating disorder tıkınırcasına yeme bozukluğu
bipolar disorder bipolar bozukluk
body dysmorphic disorder vücut dismorfik bozukluğu
borderline personality disorder sınırda kişilik bozukluğu
character disorder karakter bozukluğu
colony collapse disorder koloni çöküşü bozukluğu
communication disorder iletişim bozukluğu
conduct disorder davranış bozukluğu
conversion disorder dönüşüm bozukluğu
convulsive disorder kasılma bozukluğu
cyclothymic disorder siklotimik bozukluk
developmental disorder gelişimsel bozukluk
disorder düzensizlik
dissociative disorder ayrışma bozukluğu
dysthymic disorder distimik bozukluk
eating disorder yeme bozukluğu
emotional disorder duygusal bozukluk
fetal alcohol spectrum disorder fetal alkol spektrum bozukluğu
functional disorder fonksiyonel bozukluk
histrionic personality disorder histriyonik kişilik bozukluğu
identity disorder kimlik bozukluğu
immunoproliferative disorder immünoproliferatif bozukluk
impulse control disorder dürtü kontrol bozukluğu
intermittent explosive disorder aralıklı patlayıcı bozukluk
isolated explosive disorder izole patlayıcı bozukluğu
manic disorder manik bozukluk
mental disorder akli dengesizlik
mood disorder ruh hali bozukluğu
obsessive-compulsive disorder obsesif kompulsif bozukluk
oppositional disorder muhalif bozukluk
organic mental disorder organik zihinsel bozukluk
overanxious disorder aşırı hastalık
panic disorder panik atak