facioscapulohumeral muscular dystrophy

facioscapulohumeral muscular dystrophy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facioscapulohumeral muscular dystrophy facioscapulohumeral kas distrofisi

facioscapulohumeral muscular dystrophy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facioscapulohumeral muscular dystrophy facioscapulohumeral kas distrofisi
adult pseudohypertrophic muscular dystrophy erişkin psödohipertrofik kas distrofisi
childhood muscular dystrophy çocukluk çağı kas distrofisi
limb-girdle muscular dystrophy uzuv-kuşak kas distrofisi
muscular dystrophy kas distrofisi
pseudohypertrophic muscular dystrophy yalancı hipertrofik müsküler distrofi
duchenne muscular dystrophy duchenne kas distrofisi
muscular dystrophy association kas distrofi birlikteliği
congenital muscular dystrophy konjenital müsküler distrofi
becker muscular dystrophy becker kas distrofisi
progressive muscular dystrophy ilerleyici kas distrofisi
emery-dreifuss muscular dystrophy emery-dreifuss kas distrofisi
320. beckers muscular dystrophy 320. beckers kas distrofisi
muscular dystrophy duchenne kas distrofisi duchenne
facioscapulohumeral fasioskapulohumeral
adiposogenital dystrophy adiposogenital distrofi
duchenne dystrophy duchenne distrofisi
duchenne's dystrophy duchenne distrofisi
dystrophy distrofi
endothelial dystrophy of cornea korneanın endotel distrofisi
epithelial dystrophy epitel distrofisi
fuchs epithelial dystrophy fuchs epitel distrofisi
infantile neuroaxonal dystrophy infantil nöroaksonal distrofi
landouzy-déjérine dystrophy hüzünlü-dejérine distrofi
myotonic dystrophy miyotonik distrofi
reticular dystrophy of cornea korneanın retiküler distrofisi
reflex sympathetic dystrophy refleks sempatik distrofi
corneal dystrophy korneal distrofi
nail dystrophy tırnak distrofisi
macular dystrophy maküler distrofi
reflex sympathetic dystrophy syndrome refleks sempatik distrofi sendromu
retinal dystrophy retinal distrofi
muscle dystrophy kas distrofisi
vitelliform macular dystrophy vitelliform maküler distrofi
post-traumatic dystrophy travma sonrası distrofi
reflex sympathetic dystrophy prevention refleks sempatik distrofi önleme
sympathetic dystrophy sempatik distrofi
familial spinal muscular atrophy ailesel spinal müsküler atrofi
infantile muscular atrophy infantil müsküler atrofi
infantile progressive spinal muscular atrophy infantil progresif spinal müsküler atrofi
juvenile muscular atrophy genç kas atrofisi
muscular kas
muscular anesthesia kas anestezisi
muscular asthenopia kas astenopisi
muscular layer of mucosa kas mukozası tabakası
muscular relaxant kas gevşetici
muscular system kas sistemi
muscular triangle kas üçgeni
peroneal muscular atrophy peroneal müsküler atrofi
progressive muscular atrophy ilerleyici müsküler atrofi