earl palatine

earl palatine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earl palatine earl palatine

earl palatine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anterior palatine foramen ön palatine foramen
count palatine palatin saymak
county palatine ilçe palatini
lesser palatine foramen daha az palatin foramen
lesser palatine nerve daha az palatin sinir
palatine palatin
palatine artery palatin arter
palatine bone palatin kemiği
palatine crest damak kreti
palatine process palatin işlemi
palatine reflex damak refleksi
palatine ridge palatin sırtı
palatine spine palatin omurga
palatine tonsil bademcik
palatine vein palatin damarı
posterior palatine foramen posterior palatin foramen
greater palatine foramen daha büyük palatin foramen
greater palatine nerve daha büyük palatin sinir
palatine hill palatine tepesi
palatine city palatine city
palatine chapel palatine şapeli
by palatine palatine tarafından
palatine in rome roma damak
palatine hill rome palatine tepe roma
carter, james earl carter, james earl
earl kont
earl grey earl grey
earl marshal ears marshal
earl of surrey surrey earl
earl warren earl warren
fifth earl of rosebery rosebery beşinci earl
first earl of cromer ilk cromer earl
first earl of leicester leicester'in ilk kulakları
first earl of strafford strafford ilk earl
second earl of essex essex'in ikinci kulağı
second earl of shelburne shelburne'ın ikinci kulağı
warren, earl warren, earl
william petty fitzmaurice, second earl shelburne william küçük fitzmaurice, ikinci earl shelburne
earl grey tea earl grey çay
earl of earl
earl of sandwich sandviç earl
earl of essex essex earl'i
second earl ikinci earl
earl of wessex wessex earl'ı
earl marshall earl marshall
earl of march yürüyüşü
earl and countess earl ve kontes
duke of earl earl dükü
ninth earl dokuzuncu earl
the earl's seat earl'in koltuğu