x the average

x the average teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x the average x ortalama

x the average terimi için benzer kelimeler ve anlamları

average ortalama
average adjuster avarya dispeççisi
average deviation ortalama sapma
average joe ortalama joe
average life ortalama yaşam
average revenue ortalama hasılat
average speed ortalama hız
batting average averaj
dollar-average dolar ortalamanın
dow jones average dow jones ortalama
dow jones industrial average dow jones sanayi ortalaması
dow-jones average dow-jonones ortalama
earned run average kazanılan koşu ortalaması
fielding average alan ortalama
moving average hareketli ortalama
nikkei stock average nikkei hisse senedi ortalaması
on the average ortalama olarak
particular average belirli ortalama
slugging average yavaşlayan ortalama
weighted average ağırlıklı ortalama
general average genel ortalama
grade point average not ortalaması
quality point average kalite puanı ortalaması
on average ortalamada
above average ortalamanın üstü
average person ortalama insan
average rate ortalama oran
below average ortalamanın altında
rolling average yuvarlanma ortalaması
in average ortalama olarak
average price ortalama fiyat
average age ortalama yaş
average time ortalama süre
average grade ortalama derece
average value ortalama değer
average score not ortalaması
average cost ortalama tutar
average number ortalama sayı
average income ortalama gelir
average height ortalama yükseklik
an average of ortalama olarak
time weighted average zaman ağırlıklı ortalama
average weight ortalama ağırlık
average temperature ortalama sıcaklık
average rating ortalama puanı
average out ortalama çıkış
weighted average cost of capital ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
average size ortalama boyut
average range ortalama aralık
cumulative grade point average kümülatif not ortalaması