a 10% rate of return on assets.

a 10% rate of return on assets. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% rate of return on assets. % 10 aktif getirisi oranı.

a 10% rate of return on assets. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

expected rate of return on plan assets plan varlıklarından beklenen getiri oranı
long-term financial assets and other non-current assets uzun vadeli finansal varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıklar
ipr assets assets ipr varlıkları varlıkları
return on assets varlıkların getirisi
return on net assets net varlıkların getirisi
return of assets varlıkların iadesi
expected return on plan assets plan varlıklarından beklenen getiri
return on total assets toplam varlıkların getirisi
return on plan assets plan varlıklarının geri dönüşü
actual return on plan assets plan varlıklarından gerçek getiri
expected return on assets beklenen varlık getirisi
return on operating assets işletme aktiflerinin getirisi
assets return varlıkların iadesi
return on risk weighted assets risk ağırlıklı varlıkların getirisi
return on average total assets ortalama toplam aktiflerin getirisi
return assets iade varlıkları
actual return on assets gerçek varlık getiri
the return on their assets varlıklarının getirisi
return on capital assets sermaye varlıkları getirisi
return on net fixed assets net varlıkların getirisi
low return assets düşük getiri varlıkları
return and disposal of assets varlıkların iadesi ve elden çıkarılması
higher return on assets varlıkların daha yüksek getiri
low return on assets varlıklarda düşük getiri
15% return assets % 15 getiri varlıkları
rates of return on assets varlıkların getiri oranları
return on net assets rona net varlıkların getirisi rona
gross return on assets brüt varlıklar getirisi
return on total assets rota toplam varlıkların getirisi
return of stolen assets çalınan malların iadesi
return ticket with a fixed return date sabit bir dönüş tarihi olan iade bileti
return or procure the return iade ya da iade satın alma
return return iade dönüş
floating rate assets değişken faizli varlıklar
floating rate financial assets değişken faizli finansal varlıklar
interest rate sensitive assets faize duyarlı varlıklar
fixed rate financial assets sabit oranlı finansal varlıklar
rate sensitive assets hassas varlıkları oranla
assets and liabilities are translated at the closing rate varlıklar ve borçlar kapanış hızında çevrilir
assets delinquency rate varlıkların suçluluk oranı
internal rate of return iç karlılık oranı
rate of return getiri oranı
return rate iade oranı
expected rate of return beklenen getiri oranı
required rate of return istenen getiri oranı
average rate of return ortalama getiri oranı
fixed rate of return sabit getiri oranı
internal rate return dahili ücret iadesi
real rate of return gerçek getiri oranı
economic rate of return ekonomik getiri oranı