n exercise of its powers

n exercise of its powers teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n exercise of its powers n yetkilerini kullanma

n exercise of its powers terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in the exercise of its powers yetkilerini kullanmada
exercise all the powers tüm güçleri kullan
exercise such powers bu yetkileri kullanmak
exercise their powers güçlerini kullan
may exercise all the powers tüm yetkileri kullanabilir
exercise the following powers aşağıdaki yetkileri kullan
in exercise of powers conferred verilen yetkilerin kullanılmasında
may exercise all such powers tüm bu yetkileri kullanabilir
exercise all such powers tüm bu güçleri kullan
exercise these powers bu güçleri kullan
exercise of their powers güçlerini kullanma
shall have and may exercise the powers yetkileri almış olmalı ve
powers to exercise the rights and comply with the obligation hakları kullanma ve yükümlülüğe uyma yetkileri
failure to exercise the powers yetkilerin kullanılmaması
state governments exercise powers devlet hükümetleri yetkileri kullanıyor
exercise any other powers diğer yetkileri kullanmak
exercise powers with respect to saygılı güçler kullanmak
may exercise all such powers of the company şirketin tüm yetkilerini kullanabilir
exercise of his powers güçlerini kullanma
exercise of implementing powers uygulama yetkilerinin kullanılması
is adopted in exercise of powers conferred by tarafından verilen yetkilerin kullanılmasında
exercise all their powers tüm güçlerini kullan
exercise powers conferred verilen egzersiz güçleri
exercise judicial powers yargı yetkilerini kullanmak
exercise of judicial powers yargı yetkilerinin kullanılması
full exercise of powers güçlerin tam kullanımı
exercise my powers güçlerimi kullan
the necessary powers to exercise egzersiz yapmak için gerekli yetkiler
exceeded its powers yetkilerini aştı
its legislative powers yasama yetkileri
in exercising its powers yetkilerini kullanmada
exercising its powers and yetkilerini kullanmak ve
manifestly exceeded its powers açıkça güçlerini aştı
acting within its powers yetkileri dahilinde hareket etmek
to carry its powers yetkilerini taşımak
carry out its powers yetkilerini yerine getirmek
used its powers güçlerini kullandı
delegate such of its powers yetkilerini devretmek
overstepping its powers güçlerini aşmak
powers its way yoluna güç verir
its specific powers kendine özgü güçler
the limits of its powers güçlerinin sınırları
the extent of its powers yetkilerinin kapsamı
due to its its, its onun yüzünden
exercise its discretion takdir yetkisini kullanmak
exercise its judgement kararını vermek
exercise its rights haklarını kullanmak
exercise its best efforts elinden gelenin en iyisini yapmak
exercise its option seçeneğini kullan
exercise of its discretion takdir yetkisinin kullanılması