a living

a living teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a living bir yaşam

a living terimi için benzer kelimeler ve anlamları

living and non-living yaşayan ve olmayan
living and non-living components yaşayan ve yaşayan olmayan bileşenler
all living and non-living components tüm canlı ve canlı olmayan bileşenler
living space living room oturma odası oturma odası
assisted living destekli yaşam
beat the living daylights out of yaşayan günışığını geç
clean-living düzgün yaşayın
cost of living yaşam maliyeti
cost-of-living adjustment yaşam maliyeti düzeltmesi
cost-of-living allowance geçim maliyeti
cost-of-living index yaşam maliyeti endeksi
free-living özgür yaşam
independent living bağımsız yaşam
knock the living daylights out of yaşayan günışığını kapatmak
living yaşam
living bandage canlı bandaj
living bank yaşayan banka
living daylights yaşayan gün işığı
living death yaşayan ölüm
living end, the yaşayan son
living fossil yaşayan fosil
living history yaşayan tarih
living picture yaşayan resim
living room oturma odası
living soul yaşayan ruh
living standard yaşam standartı
living stones canlı taşlar
living trust yaşayan güven
living unit yaşam ünitesi
living wage yaşama ücreti
living will yaşam iradesi
make a living geçinmek
non-living cansız
not a living soul yaşayan bir ruh değil
riotous living sefahat
standard of living yaşam standartı
living expenses geçim harcamaları
living standards yaşam standartları
living space yaşam alanı
living things canlılar
living conditions yaşam koşulları
living quarters yaşam alanları
earn a living hayatını kazanmak
living area yaşam alanı
living environment yaşam ortamı
living arrangements yaşam düzenlemeleri
for a living yaşamak için
living document yaşayan belge
living situation yaşam durumu
healthy living sağlıklı yaşam