a 10% were agreed

a 10% were agreed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% were agreed % 10'u kabul edildi

a 10% were agreed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

agreed or strongly agreed kabul edildi ya da şiddetle kabul edildi
were agreed kabul edildi
were agreed upon kararlaştırıldı
we were agreed anlaştık
they were agreed onlar kabul edildi
were agreed with regard to konusunda anlaşmaya varıldı
the following were agreed aşağıdakiler kabul edildi
were agreed with ile kabul edildi
steps were agreed adımlar kabul edildi
were agreed among arasında anlaşmaya varıldı
paragraphs were agreed paragraflar kabul edildi
which were agreed upon kararlaştırılan
which were agreed hangi kabul edildi
were not agreed with kabul edilmedi
and those who were seen dancing were thought to be insane by ve dans edenlerin çılgınca olduğu düşünülüyordu.
were were you sen miydin
were were the party? parti miydi
if were were to olsaydı
if i were a were eğer olsaydım
agreed kabul
agreed upon üzerinde anlaşmaya varmak
as agreed anlaştığımız gibi
unless otherwise agreed aksi kararlaştırılmadıkça
it is agreed anlaşıldı
to be agreed aynı fikirde olmak
mutually agreed karşılıklı anlaşma
agreed with düşüncesine katılmak
as we agreed anlaştığımız gibi
agreed that kabul etti
agreed and accepted kabul edildi ve kabul edildi
it is agreed that kabul edildi
have agreed kabul etmiş
has agreed kabul etti
as agreed with kararlaştırıldığı gibi
accepted and agreed kabul edildi ve kabul edildi
it is hereby agreed kararlaştırılmıştır
otherwise agreed aksi takdirde kabul edildi
acknowledged and agreed kabul edildi ve kabul edildi
he agreed o kabul etti
it was agreed kabul edildi
as agreed upon üzerinde anlaşıldığı gibi
to be agreed upon üzerinde anlaşılmak
mutually agreed upon üzerinde anlaşmaya varmak
agreed terms kabul edilen şartlar
we have agreed aynı fikirdeyiz
it is hereby agreed as follows böylelikle takip etmeyi kabul etti
it is understood and agreed anlaşıldı ve kabul edildi
unless agreed otherwise aksi kararlaştırılmadıkça
is agreed kabul edildi
it was agreed that kabul edildi